Bảng Giá Tham Khảo
Dự 
Kiến Ngân Sách

Trò chơi setup doanh nghiệp là một trò chơi thú vị & dài hạn. Motila biết rằng, dù công việc có cần thiết đến mấy thì việc dự kiến ngân sách cũng rất quan trọng khi triển khai một dự án, hạng mục. Vì thế, chúng tôi đề xuất các hạng mục và ngân sách dự kiến theo 4 cấp độ phát triển của hầu hết doanh nghiệp, từ lúc khởi nghiệp cho tới lúc được giải phóng khỏi doanh nghiệp, để Quý khách có một cái nhìn rõ ràng trước khi đầu tư triển khai dự án & cùng Motila chơi trò chơi xây dựng doanh nghiệp của bạn.    

VN | EN
Hotline: 0931 823 889